پروژه درپاییز 95در تهراندشت انجام شده طرح دیوار محوطه ریزشی 2.5 در 2.5سانتی البرز وتابلو ازسرامیک 1در1 خارجی کارشده. وکاسه استخر میکس ازسرامیک یوارسی 14البرز کارشده .میلگرد به کاررفته میلگرد 14وداخل بتن ازچسبهای sa12 و z90  و روانکننده بتن استفاده شده