ساخت استخر ازابتدا خاکبرداری. ارماتوربندی مقاوم وبتن ریزی که داخل بتن ازچسبهای z90.وsa12 و روان کننده بتن استفاده میشود.عایق بندی استخر با تست. اجرای زیرسازی سرامیک و طراحی واجرای انواع طرحها که شامل طرح ریزشی, انواع تابلو های سرامیکی وتابلوهای یک سانتی بدونه تیکه کاری. اجرای گریل استخر وجکوزی دراندازهای 14.20.25.و30سانتی. ساخت تصویه خانه وجکوزی. ساخت برخی ازلوازم های استخر که شامل دیگ ابگرم و دیگ بخار و مبدل و دیگ بخار که ازورق 8 تا10میل استفاده میشود.اجرای انواع سقفها شامل سقف سیمانی اشکی قندیلی ونورمخفی اجرای سرامیک درسقف واجرای سقف کاذب درطرحهای مختلف .اجرای کامل کلیه تاسیسات مربوط به استخر سونا وجکوزی ودوش. اجرای سونای خشک شامل چوب کاری که ازچوب درجه یک روسی استفاده میشود.اجرای کوره گازی وهیتر برقی برای گرمایش. ساخت کوره بااجر نسوز درطرحهای مختلف.