این مجموعه درالهیه تهران انجام شده که کلیه امکانات راداراست که همان طوری که در تصویر ملاحظه میکنید.

چوب به کار رفته درسونای خشک ازچوب درجه یک روسی انجام شده .گرمایش آن ازهتر برقی میباشد

پروژه الهیه تهران
پروژه الهیه تهران
پروژه الهیه تهران