این پروژه در تجریش انجام شده دیوار استخر 5در5 آبی و کف آن میکس یا همان ترکیبی کار شده