این کاردر شهر کردان در تاریخ مهر 1396  انجام شده  که لبگرد آن شطرنجی و دیوار آن آبی سیر کارشده