این پروژه در خرداد 97 درطاووسیه کرج به اتمام رسیده .طرح دیوار ریزشی واستخر میکس میباشد