پروژه انجام شده در شهر دماوند که تصفیه آن با آب گرم انجام میشه