این کاردر تابستان 1396 درپردیس بومهن انجام شده   دراین کار تابلو در اندازه 1در1 سقف و بدنه وکف کلا سرامیک کارشده. جنس سرامیک به کاررفته البرز قزوین انجام شده .