استخر در طاوسیه کردان به ابعاد 11 در5 کارشده سرامیک به کار رفته دراین کار 6گوش میباشد. طرح آن به صورت ساده انجام شده. دردیوار استخر باند سرمه ای ودرکف باند سفید کارشده. سیستم تصویه استخر آب سرد میباشد.