این کار درشهر کردان خیابان بهارک در پاییز 95 به ابعاد 12 در 6 کارشده. این استخر با تصویه آبگرم گازسوز کارمیکند.  سرامیک کارشده 5 در 5 البرز قزوین کار شده.