برای اولین بار در ایران استخر دارای هوای گرم
ایجاد آب گرم بدون سوخت
کلیه لوازم استخر ، سونا ، از جمله:

انواع الکتروموتور و الکتروپمپ- انواع فیلترهای استخر با مدل های گوناگون – انواع مبدل های حرارتی- چراغ های زیر آبی