این پروژه شهریور ماه 1396 درابراهیم آباد شهریار انجام شده صفر تاصد کار به دست تیم ماانجام شده.تایسسات این پروژه از لوازم بسیار عالی انجام شده. رینگ

جکوزی استیل ضدزنگ کارشده. جنس سرامیک به کاررفته البرز میباشد وابعاد آن 2.5در2.5سانتی میباشد.