این پروژه در تاریخ سال 96 در پاسداران تهران انجام شده