استخر در شهر کردان

این کاردر شهر کردان در تاریخ مهر 1396  انجام شده  که لبگرد آن شطرنجی و دیوار آن آبی سیر کارشده

 

برای ساخت انواع استخر با ما در تماس باشید