سنگ لب استخر

در استخر ها مسائل بهداشتی از یک سو و ارتباط مستقیم سنگ با آب از سوی دیگر باعث میشود تا انتخاب سنگ برای لب استخر از اهمیت به سزایی برخوردار باشد. ما سنگ سمیرم تیشه ای 4 سانتی در عرض های 45،50 و 60 را به شما پیشنهاد میکنیم. سنگ خود را مستقیما از اصفهان […]