انواع فیلتر آب استخر و جکوزی

انواع  فیلتر آب    استخر  و  جکوزی فیلترهای خاک سیلیسی فیلترهای ما سه ای یا شنی فیلترهای فشنگی یا کار تریجی     فیلترهای دیاتومی خود به دو دسته فیلترهایی با شبکه قائم و فیلترهای پیچشی تقسیم بندی می شوند . این فبلترها معمولا در سمت مکش پمپ نصب می شوند.